İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Soruları ve Cevapları

1)      Hitit devlet idaresinde önemli bir yere sahip olan Pankuş adı verilen meclis, soylulardan oluşur ve hükümdarın faaliyetlerini denetlerdi.

İslamiyetten önceki Türk devletlerinde oluşum şekli ve amacı itibari ile Pankuşla aşağıdakilerden hangisi arasında benzerlik vardır?

A) Şamanlık                 B) Boy               C) Urug

D) Budun                    E) Kurultay

2)      İpek Yolu ticaretinden ekonomik kazanç sağlayan Sasani Devleti, I. Göktürk Devleti ile Bizans arasında varılan ticari anlaşmanın ardından zarara uğramış, bunun üzerine Bizansla savaşa girmiştir. Yapılan savaşlar Bizans ile Sasani devletlerinde ağır ekonomik ve askeri kayıplara neden olurken bu durum Müslüman Arapların İran topraklarına daha rahat girmesine ortam hazırlamıştır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

A)    Devletler arasında ekonomik çıkar çatışmalarının olduğuna

B)    İslamiyetin egemenlik alanının genişlediğine

C)    Müslümanların İpek Yolu ticaretini denetim altına aldığına

D)    Sasanilerin geleceğini belirleyen çeşitli olayların yaşandığına

E)     Ekonomik nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan olayların yeni siyasal gelişmelere ortam hazırladığına

3)      –Beşbalık, Ordubalık gibi şehirler kurmuşlardır

–          töreden yazılı hukuka geçmişlerdir

–          çeşitli baklagiller yetiştirmişlerdir

–          din değiştiren ilk Türk topluluğu oldular

Yukarıda özellikleri belirtilen Uygurların hangi alanda başarılı oldukları söylenemez?

A) Mimari              B) Hukuk                C) Sosyal

D) Üretim              E) Askerlik

4)      en eski topluluklardan biri olan Türkler dört bin yıllık mazileri boyunca çeşitli kıtalara yayılmış bir millettir. Orta Asya’daki ana yurttan etrafa yaptıkları sürekli göç hareketleri Türklerin aynı zamanda nüfusça kalabalık olduğunu da gösterir. Türklerin faal durumları nedeniyle Türk tarihini belirli bir zaman ve coğrafya bütünlüğü halinde değerlendirmek kolay olmamaktadır.

Bu bilgiler doğrultusunda temel olarak Türklerin hangi özelliği vurgulanmamıştır?

A)    Türklerin eski bir topluluk olduğu

B)    Çeşitli kıtalara yayılmış bir millet oluşları

C)    Nüfusça kalabalık oldukları

D)    Türk tarihini bütün halinde incelemenin zorluğu

E)     Türklerin farklı inanışlara sahip oldukları

5)      Orta Asya Türklerinin yaşadığı yerlerde yapılan kazılarda hayvan koşumlarına, altın süs eşyalarına, tunç geyik heykellerine, kömürleşmiş buğday tanelerine rastlanmıştır.

Bu bilgilere göre Orta Asya Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    tarih devirlerine geçtikleri

B)    hayvanları evcilleştirdikleri

C)    madenleri işledikleri

D)    tarımla uğraştıkları

E)     el sanatlarının geliştiği

6)      Asya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra Çin egemenliği altına girmek istemeyen bir kısım Türkler batıya doğru göç ederek Doğu Avrupa’ya girmişlerdir

Bu olayın en önemli siyasal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)    roma imparatorluğu zayıflamıştır

B)    Avrupada feodalite rejimi doğmuştur

C)    Kavimler Göçü meydana gelmiştir

D)    Avrupa Hun Devleti kurulmuştur

E)     Bugünkü Avrupa kavimleri oluşmuştur

7)      İslamiyet öncesi Türk devletlerinde halka iletilen devlet buyruklarında “Hakan ve Hatun buyurur” girişi yapılırdı.

Buna göre İslamiyet öncesi Türk devletleri hakkında nasıl bir yargıya ulaşılabilir?

A)    kadınlar da hükümdar sayılırdı

B)    kadınlara yönetimde söz hakkı tanınarak önem verilirdi

C)    kadınlara da yer vermek gelenek haline gelmişti

D)    halk hükümdar kadar Hatun’a da değer verirdi

E)     kadının saygınlığı ancak bu buyruklarla sağlanabilirdi

8)      “375 yılında başlayan Kavimler Göçü ile 1683 II. Viyana Kuşatması arasındaki süreye tarihçiler “Türk Çağı” adını verirler. Bu süre içinde Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’nın siyasi ve medeni hayatına Türkler hakim olmuşlardır.

Tarihçilerin 375-1683 tarihleri arasındaki dönemi Türk Çağı olarak değerlendirmelerinin ana nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A)    Türklerin bu fönemde üç kıtaya siyasi ve sosyal yönden egemen olmaları

B)    Türklerin üç kıtada merkezi otoriteye dayalı imparatorluk kurmaları

C)    Türklerin üç kıtaya islamiyeti yaymaları

D)    Türk dilinin, kültürünün, bu dönemde üç kıtada yaşayan tüm ulusları etkilemesi

E)     Türklerin bu dönemde dünya ticaretini etkileyen İpek ve Baharat yollarının denetimini ellerine geçirmeleri

9)      Türklerle Çinliler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler her zaman önemli olmuş ve birbirine üstünlük kurmak için devamlı mücadele etmişlerdir. Türklerin ilk döneminde Çin topraklarına akınlar düzenlenmesi toprak elde etmekten ziyade göçebelik hayatının zorlamasından günlük ihtiyaçlarını gidermek zorunluluğundan kaynaklanıyordu

Yukarıda verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A)    iki millet arasında ekonomik ilişkiler vardır

B)    iki millet birbiriyle savaşlar yapmıştır

C)    Türkler akınlarının sonunda Çin topraklarına yerleşmişlerdir

D)    Türkler Çinlilerden çeşitli ihtiyaç maddelerini almışlardır

E)     Göçebe yaşam tarzı akınların yapılmasına neden olmuştur

10)  Yerleşik yaşam geçen ilk Türk topluluğu olan Uygurlara, bu yaşam tarzının sağladığı gelişmelerden biri olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)    tarım, ticaret ve sanatın ekonomideki payı artmıştır

B)    imar çalışmalarına önem vererek tapınaklar inşa etmişlerdir

C)    savaş talimleri günlük yaşamın en önemli bölümünü oluşturur

D)    okuma yazma oranı yüksektir

E)     Budizm inancı toplum içinde etkili olmuştur

11)  Eski Türklerde geçerli olan “devlet hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışının Osmanlılarda “devlet toprakları padişahın mülküdür” şeklinde değiştirilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)    geleneklerden uzaklaşılması

B)    merkezi yönetimi güçlendirmesi

C)    iktidar mücadelesine son vermesi

D)    toprakların genişlemesini sağlaması

E)     islamiyetin kabulünü kolaylaştırması

12)  İslamiyet öncesi Türk devletlerinde törenin önemli bir yeri vardı. Günlük ve siyasi işler töreye göre uygulanır ve hatta bu kurallara uymayanlar cezalandırılırdı.

Aşağıdakilerden hangisi töreyle ilgili bu açıklamalardan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A)    Türklerde karşılıklı hak ve görevler töreye göre belirlenir

B)    Töre yazılı hukuk kurallarıdır

C)    Törelerin yaptırım gücü fazladır

D)    Töre sosyal hayatın kurallarını belirleyen bir kanun görevi yapmaktaydı

E)     Türk devletleri yargı yetkisini töreye göre uygulardı

13)  Türk ve Dünya tarihinde devletin askeri gücünü “sürekli ordu” şeklinde düzenleyip ilk sistemli ordu teşkilatını kuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teoman Han                  B) Attila                  C) Kutluk Kağan

D) Tonyukuk                      E) Mete Han

14)  aşağıdakilerden hangisi eski Türklerde ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir açıklama değildir?

A)    ücretli askerlerin orduda önemli bir yeri vardır

B)    askerlik tüm halk için bir yaşam biçimidir

C)    ordular daimidir ve onlu sisteme dayanır

D)    Çin, Moğol, Roma, Bizans ordu sistemlerini etkilemiştir

E)     Ordunun temeli atlı askerlere dayanır

15)    -I. Tarihte kurulan ilk Türk devletidir

–          Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir

–          Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A)    Göktürkler-Türgişler-Uygurlar

B)    Uygurlar- Göktürkler- Avarlar

C)    Hunlar- Göktürkler- Uygurlar

D)    Hunlar-Hazarlar- Avarlar

E)     Avarlar- Göktürkler- Türgişler

16)  Aşağıda İslamiyetten önceki Türk topluluklarıyla bu toplulukların meydana getirdiği destanlar eşleştirilmiştir.

buna göre verilenlerden hangisi doğru değildir?

A)    Hunlar- Oğuz Kağan

B)    Uygurlar- Türeyiş

C)    Kırgızlar- Manas

D)    Türgişler- Şu

E)     Göktürkler- Ergenekon

17)  Orta Asya Türk Tarihi hakkında bilgi veren en eski kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Orhun Anıtları

B)    Bizans kaynakları

C)    İslam kaynakları

D)    Çin yıllıkları

E)     Yenisey anıtları

18)  Tarihte rol oynayan ilk Türk topluluğudur. Hazar Denizi ile Tanrı dağları arasında yaşayan bu kavim zamanla Kafkasları aşıp bütün İran’ı istila ettiler. Alp Er Tunga destanı bu kavme aittir.

Yukarıda bilgileri verilen Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asya Hunları                B) Avrupa Hunları

C) Ak Hunlar                    D) İskitler

E) Oğuzlar

19)  Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Türk edebiyatının ilk yazılı örneğidir

B)    Bumin, İstemi ve vezir Nizamülmülk adına dikilmişlerdir

C)    Türk tarihi hakkında bilgi veren Türkçe yazılmış ilk belgedir

D)    Göktürk alfabesi ile yazılmıştır

E)     Kutluk Devleti döneminde dikilmiştir

20)  Tek tanrılı bir inanç sistemini kabul eden ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygurlar             B) Bulgarlar                   C) Karluklar

D) Kırgızlar             E) Hazarlar

CEVAPLAR

1) E     2) C      3) E      4) E     5) A        6) C     7) B      8) A      9) C      10) C       11) B     12)B      13)E     14) A      15) C      16) D     17) D     18) D     19) B       20) E

Yorumlar

 1. serap 01 Mayıs 2015 Cevapla
 2. zeyno 03 Ocak 2015 Cevapla
 3. zeynep kürnek 03 Ocak 2015 Cevapla
 4. aysegul 06 Ocak 2014 Cevapla
 5. salih 15 Aralık 2013 Cevapla
 6. xxx 15 Aralık 2013 Cevapla
  • editör 15 Aralık 2013 Cevapla
 7. yakup 24 Ekim 2013 Cevapla
  • editör 24 Ekim 2013 Cevapla
 8. melike 28 Eylül 2013 Cevapla
  • admin 28 Eylül 2013 Cevapla

Yorum Yap