İslam Tarihi Test Soruları

İslam Tarihi ile ilgili konu testi;

1) Hz. Ömer dönemindeki fetihlerle İslam devletinin sınırları Arabistan dışına taştı ve böylece komşu ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler başladı. 

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?

A) İslam devletinin ekonomik alanda güçlendiğinin

B) Sınırların genişlemesi ile değişik kültürlerin birbirini etkilediğinin

C) Devletin güçlü bir askeri teşkilata sahip olduğunun

D) din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığının

E) İslam kültürünün etki alanının genişlediğinin

2) I. Halife olduktan sonra kendi yakınlarına öncelik tanıyan Hz. Osman’ın öldürülmesi

II. Hz. Ali’nin halifeliğini tanımayanların Sıffın Savaşı ve Hakem Olayına neden olması

III. emevilerin iktidarına karşı olanların Kerbela’da öldürülmesi

yukarıdaki olaylara bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Dinsel kuralların tam uygulanmadığı

B) Sınıf çatışmalarının yoğunlaştığı

C) Devlete egemen olmak için mücadele edildiği

D) Devlet yönetiminin zayıf olduğu

E) Halifeliğin hakkı olmayan kişilerde olduğu

3) Hicret’ten sonra islam dini güç kazandı. Başkanlığını Hz. Muhammed’in yaptığı ilk İslam Devleti kuruldu. İslamiyet kısa zamanda tüm Arabistan’a, en son doğuda Gürcistan’dan batıda İspanya’ya kadar yayıldı.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde kurulan Arap-İslam devletlerinden biri değildir?

A) Emeviler

B) Abbasiler

C) Akşitler

D) Beni Ahmer Devleti

E) Endülüs Emevi Devleti

4) Abbasi halifesi Harun Reşit zamanında Batı Avrupadaki Frank imparatorluğu ile işbirliği anlaşması yapılarak İspanya’da Endülüs Emevilerine karşı ittifak kurulmuştur.

Bu antlaşmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangsidir?

A) Bizans’ı Avrupa’nın desteğinden mahrum bırakmak

B) Kuzey Afrikadaki toprakların denetimini kolaylaştırmak

C) Abbasiler ile Emeviler arasındaki mezhep farklılığı

D) İlişkileri geliştirmek ve İslamiyetin yayılmasını hızlandırmak

E) Abbasi halifeliğini İslam dünyasının tek lideri haline getirmek

5) Abbasilerin “Arapları üstün gören” bir politika takip etmemelerinin siyasal nedeni aşağıdakileden hangisidir?

A) Egemenliklerine Arapların karşı olması

B) Demokratik hukuk devleti anlayışına sahip olmaları

C) İktidarlarını, Arap olmayan müslümanların sağlaması

D) İran asıllı bir aileden olmaları

E) Türk muhafız birliklerinin gücünden çekinmeleri

6) I. Sıffın savaşı

II. Hakem olayı

III. Kerbela olayı

Bu olayların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müslümanlar arasında bölünmelere sebep oldu.

B) İslam fetihleri durdu

C) Hz. Osman döneminde gerçekleşti

D) Mezhep ayrılıklarına son verildi

E) Emeviler döneminde gerçekleşti

7) Emevilerden sonra iktidarı ele geçiren Abbasiler döneminde;

-Eski Hint, İran ve Hellen kültürüne ait eserler Arapçaya çevrildi.

-Aklı ön plana çıkaran Mutezile Mezhebi kuruldu.

-Bağdat’ta rasathane kuruldu.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle Abbasilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Arapça’nın bilim dili haline geldiği

B) İslam kültürünün geliştiği

C) Roma kültüründen etkilenmeye başladığı

D) Bilimsel faaliyetlerin yoğunlaştığı

E) Gökyüzünün incelenmeye başladığı

8) Hz. Ali’nin ölümü üzerine Hasan Irak’ta halife seçildi. Ancak Muaviye’nin kan dökmemesi için Hasan, halifeliği Muaviye’ye bıraktı. Muaviye daha sonra oğlu Yezid’i halife ilan etti.

Böylece halifelik sisteminde aşağıdaki değişikliklerden hangisi olmuştur?

A) Halifelik seçimle oldu

B) Saltanat haline geldi

C) Din başkanlığı oldu

D) Devlet başkanlığı oldu

E) Dini otorite oldu

9) Abbasi Devleti’nde eyaletlere atanan üst düzey yetkililerin zaman içinde merkezi yönetimin zayıflamasıyla askeri ve yönetsel etkinliği artmıştır.

bu durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

A) Halifelik kurumunun önemini yitirmesine

B) İslam fetih hareketlerinin durmasına

C) Sonradan Müslüman olanların öneminin artmasına

D) Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkmasına

E) Ülkede siyasi birliğin parçalanmasına

10) İslam dünyasında halife Memun zamanında Yunancadan Farsçadan pek çok eser tercüme edildi. İlkçağ filozoflarını Avrupa’ya Müslümanlar tanıttı. Felsefe, tıp, matemtaik kitapları incelendi. Farabi felsefede, İbn-i Sina tıpta ün kazandı.

Bu durumla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bugünkü uygarlığın oluşumunda Müslüman bilginlerin de etkisi vardır

B) Pozitif bilimleri ilk kez Müslümanlar başlatmıştır

C) İslam dini bilimsel gelişmelere açıktır

D) İslam bilginleri felsefeyle de ilgilenmiştir

E) Tıp alanında islam bilginleri yetişmiştir.

11) İslam tarihinde devlet işlerinde halifelere yardımcı olmak amacıyla ilk kez vezirlik makamı hangi dönemde kurulmuştur?

A) Emeviler döneminde

B) Hz. Osman döneminde

C) Abbasiler döneminde

D) Hz. Ömer döneminde

E) Hz. Ebubekir döneminde

12) I. Haçlı seferleri

II. Kuran’ın toplanması

III. Müslümanlığın Kuzey Afrika’da yayılması

IV. Hakem olayı

V. Kerbela olayı

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri dört halife devrinde gerçekleşmiştir?

A) I-III-V

B) I-II-III

C) II-III-V

D) II-III-IV

E) III-IV-V

13) İslam inanışına göre resim ve heykel yapmak yasaktı.

Resim ile ortaya konulamayan duygu ve düşünceler, aşağıdaki sanatlardan hangisi ile daha güzel bir şekilde ifade edilmiştir?

A) Seramik sanatlar

B) Dokuma sanatı

C) Yapı sanatı

D) Hat sanatı

E) Çinicilik sanatı

14) Aşağıdakilerden hangisi İslam Tarihinde yalnız Dört Halife döneminin özelliklerinden biridir?

A) Devlet başkanlarının seçim sonucunda belirlenmesi

B) İslamiyetin Arap yarımadasının dışında yayılması

C) Arap aileleri arasındaki geçimsizliğin sürmesi

D) Yöneticilere halife denilmesi

E) İslam dininde ayrılıkların sürmesi

CEVAPLAR:

1) D     2) C      3)C      4)E      5)C      6)A      7)C      8)B      9)E      10) B      11)C      12) D      13) D      14) A

Yorumlar

 1. semanur 21 Mart 2016 Cevapla
  • Anonim 16 Temmuz 2017 Cevapla
 2. remziye 19 Ekim 2015 Cevapla
 3. derin 28 Mart 2015 Cevapla
 4. küra 15 Kasım 2014 Cevapla
  • Anonim 02 Ağustos 2017 Cevapla
 5. yok 07 Mayıs 2014 Cevapla
 6. ilayda 20 Şubat 2014 Cevapla
 7. tello 16 Şubat 2014 Cevapla
 8. Anonim 11 Şubat 2014 Cevapla
 9. mıcheal 01 Şubat 2014 Cevapla
 10. ayse 18 Aralık 2013 Cevapla

Yorum Yap