Hellenistik Krallıklar Hangileridir?

Büyük İskender, yaptığı fetihlerle imparatorluk topraklarını çok geniş bir alana yaymış, öldüğünde arkasında çok güçlü bir imparatorluk bırakmıştı. Ölmeden önce, bu imparatorluğu kime bırakacağı sorulduğunda “en güçlünüze” cevabını verdiği rivayet edilmektedir.

Büyük İskender imparatorluk sınırlarını Hindistan’dan Makedonya’ya kadar genişleterek doğu-batı kültürünün kaynaşmasına sebep olmuştu. İki kültürün sentezlenmesiyle Hellenistik uygarlık denilen yeni bir kültür ortaya çıkmış oluyordu.

Büyük İskender’in ölümünün ardından bu büyük imparatorluk toprakları İskender’in generalleri arasında paylaşıldı. Bu paylaşıma göre ;

-Lagos Mısır’da

-I. Seleukos Suriye, Mezopotamya ve İran’da

-Antigonos Makedonya’da hakimiyet kurdular.

241 yılında ise Attaloslar Bergama bölgesinde hakim olmaya başladılar.

Antik Yunan dediğimiz bölge yukarıda saydığımız bölgelerin dışında kalmasına rağmen bu krallıklara yoğun bir Yunan nüfus göçü gerçekleşmekteydi. Bölgedeki yerli halk ise ağır vergiler altında yaşayan köylülerdi. Yunanlılar yerli nüfus i.inde eriyip yok olmaktan çekindikleri için özerk siteler halinde örgütlenmeye başladılar. Bu siteler hem kendi içlerinde geniş yetkilere sahiplerdi hem de vergilerden muaftılar. Durum böyle olunca hızla zenginleştiler. Yerli halka da kendi dillerini kendi kültürlerini hızla empoze etmeye başladılar.

Ancak Yunanlıların kurduğu siteler o kadar gelişmişti ki bu sitelerin nüfusu yüzbinleri bulmuştu. Geniş yollar, kanalizasyon ağları, su kanalları, büyük tapınaklar, tiyatrolar, çarşılar…

Mısır’daki İskenderiye kenti Büyük İskender tarafından kurulmuştu. Burada Yunanlılar, Yahudiler ve Mısırlılar bir arada yaşamaktaydı.

Yorum Yap