Günümüzde Büyük Dinler ve İnananlar

Ana sayfa » din » Günümüzde Büyük Dinler ve İnananlar

Dünyanın değişmez bir olgusu olan din ve inanç kavramı, günümüzde de önemini korumaya devam ediyor. Tek tanrılı büyük dinler olan Hristiyanlık, Müslümanlık ve Yahudilik dinine inanan nüfusun sayısı dünyada gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Büyük Dinler ve İnananların Oranı

Büyük dinler ve inananların oranı konusunda istatistiksel bilgilere göre 1945 yılından beri Hrsitiyanlık dinine inananların sayısı yaklaşık iki katına çıkarken, İslamiyet’e inananların sayısı üç katına çıkmıştır. Yahudilerin sayısı ise yaklaşık ¼ oranında artmış durumda.

Aynı şekilde Doğu dinleri ve animist inançlara mensup olanların sayısında da azalma görülmemektedir. Çin’de ise yeni dinsel akımlar ortaya çıkmıştır. Mezhep dediğimiz bu akımlar özellikle 19. yy.da artmıştır. Aynı şekilde 19. yy.dan sonra din, herkesin kendi vicdanıyla ilgili bir gerçek olmaktan ziyade siyasallaştırılmaya başladı.

Günümüzde büyük dinler ve inananların sayısı ile dünyadaki oranı

Hıristiyanlar

7 milyarlık bir nüfusa sahip olan dünyada büyük dinlerden Hristiyanların sayısı 2.2 milyar civarındadır. Bu rakam dünya nüfusunun %32’lik bölümü anlamına gelmektedir. Hristiyanlar arasında en fazla orana sahip olanlar ise Katolikler’dir. Katolikler, Hıristiyanların yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Katoliklerden sonra Protestanlar, Lutherciler, Kalvenciler ve Ortodokslar gelir.

en büyük dinler

Müslümanlar

Hristiyanlıktan sonra dünyada en fazla orana sahip olan Müslümanlar’ın sayısı 1.6 milyar civarındadır. Bu sayı dünya nüfusunun  %23’üne tekabül etmektedir. Müslüman nüfusun %85’lik bölümü sünnidir. 1.6 milyar Müslüman’ın 300-400 milyon kadarı Arap ülkelerinde, Yakındoğu ve Kuzey Afrika’daki Araplaştırılmış ülkelerde yaşamaktadır. Müslümanların önemli bölümü Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Malezya ve Endonezya’da yaşamaktadır. Buna karşılık 50 milyon kadar Müslüman Rusya’da, 40 milyon kadar Müslüman Çin’de, 100 milyondan fazla Müslüman ise zenci Afrika’da yaşamaktadır.

Yahudiler

Bu rakamlara karşılık dünyada Yahudiler’in sayısı fazla değildir. Zira Yahudiler için din, milli bir unsur olarak kabul edilmekteydi. Dolayısıyla onlara göre sonradan Yahudi olunmaz, Yahudi doğulurdu. Bu nedenle Yahudiler’in dünyada sayısı 15 milyon civarındadır. Bu sayı dünya nüfus oranının sadece %0.02’lik kısmıdır. 15 milyon Yahudi’nin %41’i İsrail’de yaşarken %59’luk geri kalan bölümü ABD başta olmak üzere (New York dünyanın en büyük Yahudi kenti olarak bilinir) dünyanın çeşitli bölgelerinde azınlık olarak yaşamaktadır.

Diğer Dinler

Üç büyük din dışında dünyada en fazla inananı olan dinler ise Uzakdoğu dinleridir. Bunlar içinde en kalabalık grup Hindular’dır. Hindular’ın sayısı 1 milyar kadardır. Bu da dünya nüfusunun %15’ini oluşturur.

Budistlerin sayısı 500 milyon,

Sihizm, Şintoizm, Taoizm, Zerdüştlük inançarına mensup insanların sayısı yaklaşık 60 milyon

Geleneksel dinlere inananların sayısı ise 400 milyon kadardır.

Hiçbir dine mensup olmayan insanlar ise 1.1 milyar ile Hristiyan ve Müslümanlar’dan sonra en kalabalık gruptur. Bu sayısı dünya nüfusunun %16’sı demektir.

Günümüzde Hristiyan ve Musevilerin yoğunlukta olduğu batı ülkelerinde dini uygulamalar artık zayıflamış ve ahlak ile din kavramları birbirinden yavaş yavaş ayrılmıştır. Üçüncü dünya ülkelerinde ise Hristriyanlık ya da  İslamiyet konusunda din, gücünü korumaya devam etmektedir. Genel olarak yorumlamak gerekirse; büyük dinler günümüzde de varlıklarını ve güçlerini korumaya devam ederken geleneksel dinler yok olmakla yüz yüze kalmıştır.

Konuyu şöyle bir toparlamak gerekirse;

7 milyarlık dünya nüfusunun,

-2.2 milyarı Hristiyan

-1.6 milyarı Müslüman

– 1 milyarı Hindu

-500 milyonu Budist

-400 milyonu geleneksel dinlere mensup

-15 milyonu ise Yahudi’dir.

Yani dünya nüfusunun  %85’inden fazlası inananlardan oluşurken, geri kalan bölümü hiçbir dine mensup olmayan ya da tanrıtanımazlardan oluşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.