Anadolu Uygarlıkları Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?

Anadolu, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. bu bölgenin bir uygarlık merkezi haline gelmesinin sebepleri; göç yolları ve önemli ticaret yolları üzerinde olması, tarıma elverişli olması ve yeraltı, yerüstü kaynakları bakımından zengin olmasıdır.

İlkçağda Anadolu’da kurulmuş olan uygarlıklar Hattiler, Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonyalılar ve Urartular’dır.

Anadolu Uygarlıklarının genel özellikleri ise şöyledir;

-Dini inanç çok kuvvetli değildir ve burada kurulmuş olan uygarlıklarda çok tanrılı inanç sistemi hakimdir.

-Hakimiyet anlayışı merkezi krallığa dayanır. İstisnası ise polis denilen şehir devletleri halinde yaşayan İyonyalılardır.

anadolu uygarliklari-Merkezi krallık sistemine istinaden yönetim anlayışı mutlak monarşidir. Mutlak monarşik sistem Mezopotamya uygarlıklarına göre daha ılımlıdır. Yine bu durumun istisnası İyonyalılardır. çünkü İyonyalılarda demokrasi vardı.

-Sınıflı bir toplum yapısı görülür. kölelik vardır ancak köleler bazı haklara sahiptir.

-bilindiği gibi yazı Mezopotamya’da Sümerler tarafından bulunmuştur. Daha sonra Asurlular tarafından ticaret aracılığıyla yazı Anadolu’ya gelmiştir. Anadolu uygarlıklarının yazıyı daha geç öğrenmesinden dolayı tarih çağları burada daha geç başlamıştır.

-Anadolu uygarlığı Mezopotamya başta olmak üzere Mısır, İran, Yunan, Roma gibi uygarlıklardan etkilenmiştir.

Google AraAnadolu Uygarlıkları Hangileridir? Özellikleri Nelerdir?